PraktijkHetWelzijn ©

Praktijk Het Welzijn

 

 

 

Algemene voorwaarden                                                                 

 

 

 

 

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Praktijk Het Welzijn en een cliŽnt waarop Praktijk Het Welzijn deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.2. Inspanningen

Praktijk Het Welzijn zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Praktijk Het Welzijn zal, zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, de cliŽnt inlichten over financiŽle consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.3. Afspraken

De cliŽnt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Praktijk Het Welzijn melden. Indien de cliŽnt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Praktijk Het Welzijn het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliŽnt berekenen. Indien de cliŽnt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Praktijk Het Welzijn de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Indien het een aan huisbehandeling betreft en de behandelaar van Praktijk Het Welzijn meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd arriveert, zal de behandelaar de verloren tijd verlengen in de behandeling.

Praktijk Het Welzijn moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliŽnt melden.

Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.4. Tarieven

Praktijk Het Welzijn vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en op de webiste. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.5. Betaling

De cliŽnt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.Op verzoek ontvangt de cliŽnt een factuur.

a.     In bijzondere gevallen en op verzoek van de cliŽnt kan per bank of giro worden betaald. In dat geval worden administratiekosten in rekening gebracht.

b.    Wordt de betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum ontvangen, dan verkeert de cliŽnt in verzuim met ingang van de 15e dag nadat de nota is uitgeschreven en zijn wij gerechtigd over het verschuldigde bedrag of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.

c.     Wanneer geen betaling heeft plaatsgevonden binnen 45 dagen, zijn wij gerechtigd om de vordering in handen te geven van een incassobureau. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de cliŽnt.

d.    Heeft zich de situatie voorgedaan zoals hiervoor bij punt b genoemd, dan kan een eventuele volgende betaling uitsluitend ŗ contant plaatsvinden.6. Persoonsgegevens & privacy

De cliŽnt voorziet Praktijk Het Welzijn vůůr de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Praktijk Het Welzijn aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliŽnt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen en zijn administratie.

Praktijk Het Welzijn neemt de persoonlijke gegevens van de cliŽnt op in een geautomatiseerd systeem en/ of op een klantenkaart. Praktijk Het Welzijn behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliŽnt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Praktijk Het Welzijn zal gegevens van de cliŽnt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliŽnt.7. Aansprakelijkheid

Praktijk Het Welzijn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, en/of ontstaan doordat Praktijk Het Welzijn is uitgegaan van door de cliŽnt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Praktijk Het Welzijn is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliŽnt heeft meegenomen naar de praktijk.
8. Klachten

Indien de cliŽnt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Praktijk Het Welzijn.

Praktijk Het Welzijn moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven.

9. Behoorlijk gedrag

De cliŽnt behoort zich in de praktijk en bij behandelingen thuis of op locatie behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliŽnt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Praktijk Het Welzijn het recht de cliŽnt van verdere behandeling te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

10. Recht

Op elke overeenkomst tussen Praktijk Het Welzijn en de cliŽnt is Nederlands recht van toepassing.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

 

       

 Middellaan 38, 5708 ZE Brandevoort, Helmond